Cijena kotizacije

Troškove inozemnih banaka snosi sam korisnik.