Glavni lik priče zvane Novinarstvo je – Novinar

Petak 21/09/2018 12:45
Dvorana Radni Vikend

Kriza novinarstva i medija u Hrvatskoj jasno je znanstveno definirana već više desetljeća. Takvom stanju u prilog idu i rezultati recentnog znanstvenog istraživanja obrazovanja novinara u Hrvatskoj koji, između ostaloga, pokazuju da je sadržaj studijskih programa koji obrazuju novinare u najvećoj mjeri usmjeren novinarskom znanju, a najmanje novinarskoj samostalnosti i odgovornosti. Dosadašnji su pristupi istraživanju obrazovanja novinara i prijedlozi za njegovo unapređenje i razvoj novinarstva u cjelini uobičajeno polazili od definicije novinarstva i načina na koji se ono realizira i nisu potaknuli značajnije promjene. No, kako je glavni lik priče zvane Novinarstvo – Novinar, pretpostavka je se aktualno stanje u medijima može izmijeniti uvođenjem nove paradigme. Holističkim pristupom obrazovanju novinara pažnja se usmjerava na novinara i to na sve ono što kao cjelovito ljudsko biće i jest. Na taj se način studente ne bi isključivo obrazovalo za novinara, već bi ih se tijekom obrazovanja kultiviralo u visoko svjesne, proaktivne demokratske građanine svijeta koji se bave novinarstvom; sa znanjem, vještinama, samostalnošću i odgovornošću za cjeloživotni razvoj sebe samih, drugih, društ(a)va i Planeta. Kada takvi novinari budu kreirali novinarstvo – svijet će biti drugačiji.

PREZENTERI

Tijana Vukić

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kuluturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, docentica komunikologije (Hrvatska)